ทำไมหลักสูตร Idea+ ถึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ?

ปัจจุบันพบว่า ปัญหาการศึกษาไทยมีความหลากหลาย กระจัดกระจาย ตั้งแต่การเน้นไปที่ การท่องจำ แต่ไม่เน้น ความเข้าใจ ครูไม่เปิดรับวิธีการคิดที่หลากหลายของเด็ก จำนวนเด็กต่อครู 1 คนมากเกินไป ทำให้ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง และไม่มีระบบการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน

โรงเรียนกวดวิชา Match Academyก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 Match Academy ได้พัฒนาออกแบบหลักสูตร IDEA+ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยการจัดการเรียนการสอนตามระดับความสามารถของเด็ก กระตุ้นให้เด็กคิดและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมีการจัดระบบประเมินผลเด็ก สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเป็นรายบุคคล และสุดท้ายจะสามารถแก้ไขปัญหาของเด็กแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุดที่สุด

ทางโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่สร้างไอเดียใหม่ในการเรียนรู้ โดยทีมวิชาการที่มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มานานกว่า 10 ปี

โรงเรียนกวดวิชา แมทช์อะคาเดมี่ เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น อ.3 - ป.6 ทั้งหลักสูตรไทย EP, 2 ภาษา และนานาชาติ เราเน้นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อดูแลและเข้าถึงน้อง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยนักเรียน 1 กลุ่ม จะไม่เกิน 8 คน

รายงานผลการเรียน (After Class Reflection) ทางสถาบันมีการบันทึกผลการเรียนของน้อง เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของน้องและทราบพัฒนาการ การเรียนของน้องในแต่ละครั้ง ในแต่ละวิชา